+48 507149387 + 48 32 7391704 erpro@erpro.com.pl

Dokumentację projektową konstrukcji stalowych wykonujemy z wykorzystaniem modelu przestrzennego (3D). Konstrukcje żelbetowe projektujemy na stanowiskach komputerowych wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie wspomagające.

Lista realizacji

 Rok  Temat Lokalizacja Galeria
2014 Projekt oddymiania budynku głównego bunkrowni, kotłowni i maszynowni EDF Rybnik EDF Rybnik
2014 Projekt wykonawczy fundamentów kontenerów przetwornic częstotliwości wentylatorów spalin bloków nr 4 w Elektrowni Turów S.A. Elektrownia Turów S.A.
2014 Obliczenia statyczne zraszaczy spalin w Elektrowni Kozienice S.A. Elektrownia Kozienice S.A.
2013 Projekt Budowlany i wykonawczy zbiornika wody pitnej i ppoż 2 x 1000 m3 na terenie szybu VI w Chudowie KWK Budryk KWK Budryk
2013 Projekt wykonawczy naprawy fundamentu młyna węglowego w EDF Rybnik EDF Rybnik
2013 Ekspertyza techniczna szyny i belki jezdnej wraz z konstrukcją nośną belek podsuwnicowych dźwignic w EDF Rybnik EDF Rybnik
2013 Projekt Budowlany mostu skośnego przenośnika PT-4 w ZW Tychy ZW Tychy
2012 Przeróbka przenośnika zgrzebłowego transportu popiołu 8/1RNZ przy 8IOS w ERSA Elektrownia Rybnik
2012 Projekt wykonawczy zabudowy dźwigu towarowo-osobowego na poz. +8,50m przy bloku 4 w ERSA Elektrownia Rybnik
2012 Wzmocnienie słupów konstrukcji nośnej zbiornika popiołu V=400m3w Elektrowni Konin Elektrownia Konin
2011 Dostosowanie klatek schodowych kotłowni do aktualnych wymogów pożarowych oraz opracowanie założeń do wymiany drzwi galerii nawęglania Elektrownia Rybnik
2011 Wizualizacja nowego bloku energetycznego o mocy 900MW w EDF Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik zdjęcia
2011 Projekt Wykonawczy stalowego zbiornika popiołu V=400 m3 Elektrownia Rybnik
2010 Przedmiotem opracowania jest koncepcja wzmocnienia istniejącej konstrukcji wsporczej kanałów spalin przy absorberze IOS bloku nr 8 w PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Celem opracowania jest określenie niezbędnego zakresu wzmocnienia konstrukcji nośnej i fundamentów umożliwiających zamontowanie wymienników ciepła na kanale dolotowym i wylotowym z absorbera IOS bloku nr 8. Elektrownia Bełchatów
2010 Przegląd i ocena stanu technicznego komór zbiornika popiołu II etapu Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
2010 Projekt Wykonawczy palowania budynku nowej stacji ciepłowniczej D3 w Elektrowni Bełchatów. Elektrownia Bełchatów
2010 Projekt budowlany zbiorników na biomasę w Jaworzno III Elektrownia II Elektrownia Jaworzno
2010 Projekt wykonawczy – konstrukcja wsporcza kanałów spalin dla CCS w Elektrowni Bełchatów S.A. Elektrownia Bełchatów
2010 Projekt budowlany i wykonawczy instalacji transportu, magazynowania i przeróbki biomasy w EC KRAKÓW. Część 1- Gospodarka magazynowa biomasy. EC Kraków
2010 Projekt Budowlany i wykonawczy instalacji transportu, magazynowania i przeróbki biomasy w EC KRAKÓW. Część 2 – Mielenie i transport pneumatyczny zmielonej biomasy EC Kraków
2009 Projekt Budowlany i wykonawczy bocznicy kolejowej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych w ERSA dla potrzeb budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910MW Elektrownia Rybnik
2009 Projekt Budowlany i wykonawczy instalacji podawania biomasy z pominięciem młynów węglowych do kotłów 1-4 w Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
2009 Projekt Budowlany i wykonawczy hali remontu automatów szklarskich w O-I Polska w Jarosławiu. O-I Jarosław
2009 Analiza warunków posadowienia obiektów bloku energetycznego o mocy 910MW w Elektrowni Rybnik S.A. po wstępnych badaniach podłoża gruntowego. Elektrownia Rybnik
2008 Projekt budowlano – wykonawczy usprawnienia stacji rozładowczej autocystern. Instalacja przemysłowego wykorzystania popiołów lotnych – zakład główny KWK Chwałowice KWK Chwałowice
2008 Projekt Budowlany magazynu materiałów niebezpiecznych w Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
2003 Projekt Wykonawczy wyciszenia i wymiany obudowy Centralnej Pompowni II etapu w Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
2002 Projekt wykonawczy naprawy istniejącej elewacji szybu wciągowego nr I „Ludwik” KWK Pniówek
2002 Projekt Budowlany zbiornika retencyjnego popiołu o pojemności 600 m3 w KWK Chwałowice KWK Chwałowice
2002 Projekt wykonawczy budynku suszarni rozpyłowej
2002 Projekt wykonawczy remontu stalowej konstrukcji wsporczej zbiorników retencyjnych popiołu o pojemności 4×2000 m3 w Elektrowni Rybnik SA Elektrownia Rybnik
2001 Projekt izolacji akustycznej ściany maszynowni w Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
2001 Konstrukcja wsporcza anten i stacji telefonii komórkowej Cementownia Rudniki
2001 Projekt budowlany i wykonawczy placu składowego węgla EC Dębieńsko
2001 Projekt wykonawczy wytłumienia centralnej pompowni I etapu Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
2001 Projekt budowlany magazynu gazów technicznych
2001 Ocena stanu technicznego i projekt remontu wieży gaszenia koksu nr 3 w ZK Zdzieszowice ZK Zdzieszowice
2000 Projekt budowlany i wykonawczy układu nawęglania kotłów w Zakładzie Z1 Dębieńsko PE ”MEGAWAT” PE Megawat
1999 Projekt Budowlany i wykonawczy hali tenisowej przy Klubie Energetyka Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
1998 Projekt Techniczny fundamentów konstrukcji wsporczej zbiornika wapna i podestów obsługi w rejonie zbiornika wapna nad torem nr 43 w Elektrowni Rybnik Elektrownia Rybnik
1998 Instalacja transportu wapna ze zbiornika V = 500 m3 do IOS-8 w Elektrowni Rybnik. Podpory i słupy estakady Elektrownia Rybnik
1997 Projekt Techniczny wzmocnienia zbiornika popiołu stacji wysyłkowej bloku nr 8 w El. Rybnik Elektrownia Rybnik
1997 Projekt Techniczny odbudowy podtorza suwnicy SS1 na oczyszczalni ścieków I-go etapu Elektrownia Rybnik
1997 Projekt Wykonawczy modernizacji obudowy czopucha bloku nr 1 i 2 Elektrownia Rybnik
1997 Projekt Budowlany parkingów dla samochodów osobowych oraz nowej portierni i wagi samochodowej w rejonie drogi zakładowej Elektrowni Rybnik Elektrownia Rybnik
1997 Projekt Techniczny podestów obsługi punktów pomiarowych na kanałach gorącego powietrza Instalacji Odsiarczania Spalin na bloku nr 1 w Elektrowni Rybnik Elektrownia Rybnik
1997 Projekt Techniczny konstrukcji nośnej trasy kablowej w rejonie IOS na bloku nr 1 w El. Rybnik Elektrownia Rybnik
1997 Uszczelnienia ścian odstojnika wody w Stacji Uzdatniania Wody w Stodołach Elektrownia Rybnik
1995 Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej kotła dla Nettgau Span (Niemcy) Nettgau Span

Inne realizacje