+48 507149387 + 48 32 7391704 erpro@erpro.com.pl

Projektujemy układy głębokiego schładzania wody oparte na technologii z cyrkulacją wodnego roztworu proekologicznego bromku litu. Opracowujemy rozwiązania technologiczne instalacji spalania biomasy w energetyce zawodowej. Realizujemy dokumentację projektową instalacji transportu pneumatycznego.

Lista realizacji

 Rok  Temat Lokalizacja Galeria
2012 Zabudowa dźwigu towarowo-osobowego na poz. +8,50m przy bloku 4 w ERSA. Instalacja ogrzewania i wentylacji. Elektrownia Rybnik
2012 Gazociągi średniego ciśnienia G1 i G2 Huta Konin
2011 Instalacja zasilania armatek wodnych – Budynek Główny Kotłowni Elektrownia Opole
2011 Zabudowy spalinowego agregatu pompowego dla rezerwowego zasilania układu ppoż. w Elektrowni Rybnik Elektrownia Rybnik
2011 Dostosowanie układu rozładowczego BIOMAX w ERSA do rozładunku samochodowego Elektrownia Rybnik
2010 Koncepcja instalacji podawania biomasy do kotłów bloków 5-8 z pominięciem młynów węglowych w Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
2010 Projekt Wykonawczy modernizacji układów odbioru i transportu suchego popiołu z elektrofiltrów w GDF SUEZ Energia Polska S.A. Połaniec. Elektrownia Połaniec
2010 Koncepcja rozbudowy silnika gazowego w Koksowni Nowa w Częstochowie Koksownia Częstochowa
2009 Instalacja wykorzystania wód kopalnianych do celów technologicznych w Cementowni Warta S.A. Koncepcja projektowa. Cementownia Warta
2009 Projekt wykonawczy wentylacji tunelu przenośników taśmowych T-3a,b i T-1a,b odżużlania w ERSA. Elektrownia Rybnik
2007 Projekt wykonawczy modernizacji instalacji transportu wapna hydratyzowanego ze zbiorników magazynowych do zasobników przyreaktorowych IOS bloków 1,5,6 I 8 w ERSA. Elektrownia Rybnik
2005 Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji odsiarczania spalin na bloku nr 1 w Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
2004 Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji odsiarczania spalin na bloku nr 5 w Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
2004 Dokumentacja instalacji kondycjonowania wody układu chłodzenia turbozespołu w EC Mielec Ec Mielec
2003 Projekt budowlany Instalacji Odsiarczania Spalin na bloku nr 7 o mocy 220 MWel w Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
2003 Dokumentacja techniczna instalacji do automatycznego poboru próbek węgla w EC Żerań EC Żerań
2002 Instrukcja eksploatacji bloków energetycznych w Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
2002 Projekt Podstawowy adaptacji wywrotnicy węgla WW-2 w Elektrowni Opole S.A. Elektrownia Opole
2002 Dokumentacja odbiorowa UDT belek jezdnych w maszynowni ER S.A. Elektrownia Rybnik
2001 Instrukcja eksploatacji sieci ciepłowniczej w Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
2000 Inwentaryzacja i opracowanie schematu technologicznego instalacji sprężonego powietrza dla całości urządzeń i armatury w Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
2000 Instalacja przemysłowego wykorzystania popiołów lotnych – KWK Chwałowice KWK Chwałowice
1999 Projekt Wykonawczy układów dozowania chemikaliów dla wody procesowej IOS Elektrownia Rybnik
1999 Prowadzenie koordynacji prac projektowych w zakresie całości realizacji IOS na blokach 1, 5, 6 i 8 (1996 – 1999) Elektrownia Rybnik
1999 Projekt Budowlany i Wykonawczy myjni, lakierni i suszarki silników elektrycznych w wydzielonej części Warsztatu Elektrycznego Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
1998 Projekt Techniczny zespołu lanc dysz wtryskowych wody w reaktorze 8RT1 Instalacji Odsiarczania Spalin bloku nr 8 Elektrownia Rybnik
1998 Studim wykonalnosci Instalacji Odsiarczania Spalin w w Elektrowni Rybnik Elektrownia Rybnik
1998 Projekt Podstawowy Branży Technologicznej instalacji do produkcji mączki kamienia wapiennego w Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
1998 Schemat bilansowy Instalacji Odsiarczania Spalin na bloku nr 1,5,8(8RT1) Elektrownia Rybnik
1998 Instalacja mielenia kamienia wapiennego w Elektrowni Rybnik Elektrownia Rybnik
1997 Studium opłacalności i wykonania Turbiny Gazowej w Elektrowni Rybnik Elektrownia Rybnik
1997 Analiza możliwości lokalizacji oraz wstępna koncepcja układu chłodzenia bloku gazowo – parowego o mocy 370 MW w Elektrowni Rybnik Elektrownia Rybnik
1996 Analiza warunków pracy i zagrożeń korozyjnych czopuchów bloków 5,6,7,8 w Elektrowni Rybnik po uruchomieniu Instalacji Odsiarczania Spalin Elektrownia Rybnik
1996 Koncepcja lokalizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na bloku nr 1 w Elektrowni Rybnik Elektrownia Rybnik
1996 Koncepcja lokalizacji Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Siersza Elektrownia Siersza
1996 Koncepcja programowo – przestrzenna Instalacji Odsiarczania Spalin bloku 200MWel nr 1 o wydajności 810000 Nm3/h w Elektrowni Rybnik Elektrownia Rybnik
1996 Założenia konstrukcyjne i lokalizacyjne dotyczące Instalacji Odsiarczania Spalin na bloku nr 8 w Elektrowni Rybnik Elektrownia Rybnik
1995 Założenia konstrukcyjne i technologiczne dotyczące realizacji Instalacji Odsiarczania Spalin bl. nr 5 w Elektrowni Rybnik Elektrownia Rybnik
1995 Ocena bezpieczeństwa powłoki chłodni kominowej nr 1 w Elektrowni Jaworzno III z uwzględnieniem nierównomiernych osiadań i imperfekcji geometrycznych, po wykonaniu otworu do wprowadzenia kanału odsiarczonych spalin Elektrownia Jaworzno

Inne realizacje