+48 507149387 + 48 32 7391704 erpro@erpro.com.pl
 • Ekspertyza techniczna szyny i belki jezdnej wraz z konstrukcją nośną belek podsuwnicowych dźwignic w EDF Rybnik
 • Projekt oddymiania budynku głównego bunkrowni, kotłowni i maszynowni EDF Rybnik
 • Projekt wykonawczy fundamentów kontenerów przetwornic częstotliwości wentylatorów spalin bloków nr 4 w Elektrowni Turów S.A.
 • Obliczenia statyczne zraszaczy spalin w Elektrowni Kozienice S.A.
 • Projekt Budowlany i wykonawczy zbiornika wody pitnej i ppoż 2 x 1000 m3 na terenie szybu VI w Chudowie KWK Budryk
 • Projekt wykonawczy naprawy fundamentu młyna węglowego w EDF Rybnik
 • Projekt Budowlany mostu skośnego przenośnika PT-4 w ZW Tychy
 • Przeróbka przenośnika zgrzebłowego transportu popiołu 8/1RNZ przy 8IOS w Elektrowni Rybnik
 • Projekt wykonawczy zabudowy dźwigu towarowo-osobowego na poz. +8,50m przy bloku 4 w Elektrowni Rybnik
 • Wzmocnienie słupów konstrukcji nośnej zbiornika popiołu V=400m3 w Elektrowni Konin
 • Dostosowanie klatek schodowych kotłowni do aktualnych wymogów pożarowych oraz opracowanie założeń do wymiany drzwi galerii nawęglania Elektrowni Rybnik
 • Wizualizacja nowego bloku energetycznego o mocy 900MW w EDF Rybnik S.A.
 • Projekt Wykonawczy stalowego zbiornika popiołu V=400 m3 w Elektrowni Rybnik
 • Przedmiotem opracowania jest koncepcja wzmocnienia istniejącej konstrukcji wsporczej kanałów spalin przy absorberze IOS bloku nr 8 w PGE Elektrownia Bełchatów S.A.
 • Przegląd i ocena stanu technicznego komór zbiornika popiołu II etapu Elektrowni Rybnik S.A.
 • Projekt Wykonawczy palowania budynku nowej stacji ciepłowniczej D3 w Elektrowni BełchatówProjekt budowlany zbiorników na biomasę w Jaworzno III Elektrownia II
 • Projekt wykonawczy – konstrukcja wsporcza kanałów spalin dla CCS w Elektrowni Bełchatów S.A.
 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji transportu, magazynowania i przeróbki biomasy w EC KRAKÓW. Część 1- Gospodarka magazynowa biomasy
 • Projekt Budowlany i wykonawczy instalacji transportu, magazynowania i przeróbki biomasy w EC KRAKÓW. Część 2 – Mielenie i transport pneumatyczny zmielonej biomasy EC Kraków
 • Projekt Budowlany i wykonawczy bocznicy kolejowej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych w ERSA dla potrzeb budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910MW
 • Projekt Budowlany i wykonawczy instalacji podawania biomasy z pominięciem młynów węglowych do kotłów 1-4 w Elektrowni Rybnik S.A.
 • Projekt Budowlany i wykonawczy hali remontu automatów szklarskich w O-I Polska w Jarosławiu
 • Analiza warunków posadowienia obiektów bloku energetycznego o mocy 910MW w Elektrowni Rybnik S.A. po wstępnych badaniach podłoża gruntowego.
 • Projekt budowlano – wykonawczy usprawnienia stacji rozładowczej autocystern. Instalacja przemysłowego wykorzystania popiołów lotnych – zakład główny KWK Chwałowice
 • Projekt Budowlany magazynu materiałów niebezpiecznych w Elektrowni Rybnik S.A.
 • Projekt Wykonawczy wyciszenia i wymiany obudowy Centralnej Pompowni II etapu w Elektrowni Rybnik S.A.
 • Projekt wykonawczy naprawy istniejącej elewacji szybu wciągowego nr I „Ludwik” KWK Pniówek
 • Projekt Budowlany zbiornika retencyjnego popiołu o pojemności 600 m3 w KWK Chwałowice
 • Projekt wykonawczy remontu stalowej konstrukcji wsporczej zbiorników retencyjnych popiołu o pojemności 4×2000 m3 w Elektrowni Rybnik SA
 • Projekt izolacji akustycznej ściany maszynowni w Elektrowni Rybnik S.A.
 • Konstrukcja wsporcza anten i stacji telefonii komórkowej w Cementowni Rudniki
 • Projekt budowlany i wykonawczy placu składowego węgla w EC Dębieńsko
 • Projekt wykonawczy wytłumienia centralnej pompowni I etapu Elektrowni Rybnik S.A.
 • Ocena stanu technicznego i projekt remontu wieży gaszenia koksu nr 3 w ZK Zdzieszowice
 • Projekt budowlany i wykonawczy układu nawęglania kotłów w Zakładzie Z1 Dębieńsko PE ”MEGAWAT”
 • Projekt Budowlany i wykonawczy hali tenisowej przy Klubie Energetyka Elektrowni Rybnik S.A.
 • Projekt Techniczny fundamentów konstrukcji wsporczej zbiornika wapna i podestów obsługi w rejonie zbiornika wapna nad torem nr 43 w Elektrowni Rybnik
 • Instalacja transportu wapna ze zbiornika V = 500 m3 do IOS-8 w Elektrowni Rybnik.
 • Projekt Techniczny wzmocnienia zbiornika popiołu stacji wysyłkowej bloku nr 8 w El. Rybnik 
 • Projekt Techniczny odbudowy podtorza suwnicy SS1 na oczyszczalni ścieków I-go etapu
 • Projekt Wykonawczy modernizacji obudowy czopucha bloku nr 1 i 2 Elektrownia Rybnik
 • Projekt Budowlany parkingów dla samochodów osobowych oraz nowej portierni i wagi samochodowej w rejonie drogi zakładowej Elektrowni Rybnik
 • Projekt Techniczny podestów obsługi punktów pomiarowych na kanałach gorącego powietrza Instalacji Odsiarczania Spalin na bloku nr 1 w Elektrowni Rybnik
 • Projekt Techniczny konstrukcji nośnej trasy kablowej w rejonie IOS na bloku nr 1 w El. Rybnik
 • Uszczelnienia ścian odstojnika wody w Stacji Uzdatniania Wody w Stodołach, Elektrownia Rybnik
 • Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej kotła dla Nettgau Span (Niemcy) 

Konstrukcje Budowlane

Dokumentację projektową konstrukcji stalowych wykonujemy z wykorzystaniem modelu przestrzennego (3D). Konstrukcje żelbetowe projektujemy na stanowiskach komputerowych wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie wspomagające.
Oto przykładowe realizacje, które wykonaliśmy na przestrzeni ostatnich lat