+48 507149387 + 48 32 7391704 erpro@erpro.com.pl

Instalacje Technologiczne

Projektujemy układy głębokiego schładzania wody oparte na technologii z cyrkulacją wodnego roztworu proekologicznego bromku litu. Opracowujemy rozwiązania technologiczne instalacji spalania biomasy w energetyce zawodowej. Realizujemy dokumentację projektową instalacji transportu pneumatycznego.
Oto przykładowe realizacje, które wykonaliśmy na przestrzeni ostatnich lat

 • Zabudowa dźwigu towarowo-osobowego na poz. +8,50m przy bloku 4 w Elektrowni Rybnik
 • Gazociągi średniego ciśnienia G1 i G2, Huta Konin
 • Instalacja zasilania armatek wodnych – Budynek Główny Kotłowni w Elektrowni Opole
 • Zabudowy spalinowego agregatu pompowego dla rezerwowego zasilania układu ppoż. w Elektrowni Rybnik
 • Dostosowanie układu rozładowczego BIOMAX w Elektrowni Rybnik do rozładunku samochodowego
 • Koncepcja instalacji podawania biomasy do kotłów bloków 5-8 z pominięciem młynów węglowych w Elektrowni Rybnik S.A.
 • Projekt Wykonawczy modernizacji układów odbioru i transportu suchego popiołu z elektrofiltrów w GDF SUEZ Energia Polska S.A. Połaniec.
 • Koncepcja rozbudowy silnika gazowego w Koksowni Nowa w Częstochowie
 • Instalacja wykorzystania wód kopalnianych do celów technologicznych w Cementowni Warta S.A. Koncepcja projektowa
 • Projekt wykonawczy wentylacji tunelu przenośników taśmowych T-3a,b i T-1a,b odżużlania w Elektrowni Rybnik
 • Projekt wykonawczy modernizacji instalacji transportu wapna hydratyzowanego ze zbiorników magazynowych do zasobników przyreaktorowych IOS bloków 1,5,6 I 8 w Elektrowni Rybnik
 • Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji odsiarczania spalin na bloku nr 1 w Elektrowni Rybnik S.A.
 • Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji odsiarczania spalin na bloku nr 5 w Elektrowni Rybnik S.A.
 • Dokumentacja instalacji kondycjonowania wody układu chłodzenia turbozespołu w EC Mielec
 • Projekt budowlany Instalacji Odsiarczania Spalin na bloku nr 7 o mocy 220 MWel w Elektrowni Rybnik S.A.
 • Dokumentacja techniczna instalacji do automatycznego poboru próbek węgla w EC Żerań
 • Instrukcja eksploatacji bloków energetycznych w Elektrowni Rybnik S.A.
 • Projekt Podstawowy adaptacji wywrotnicy węgla WW-2 w Elektrowni Opole S.A.
 • Dokumentacja odbiorowa UDT belek jezdnych w maszynowni Elektrowni Rybnik
 • Instrukcja eksploatacji sieci ciepłowniczej w Elektrowni Rybnik
 • Inwentaryzacja i opracowanie schematu technologicznego instalacji sprężonego powietrza dla całości urządzeń i armatury w Elektrowni Rybnik
 • Instalacja przemysłowego wykorzystania popiołów lotnych – KWK Chwałowice
 • Projekt Wykonawczy układów dozowania chemikaliów dla wody procesowej IOS w Elektrowni Rybnik
 • Prowadzenie koordynacji prac projektowych w zakresie całości realizacji IOS na blokach 1, 5, 6 i 8 (1996 – 1999) w Elektrowni Rybnik
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy myjni, lakierni i suszarki silników elektrycznych w wydzielonej części Warsztatu Elektrycznego Elektrowni Rybnik
 • Projekt Techniczny zespołu lanc dysz wtryskowych wody w reaktorze 8RT1 Instalacji Odsiarczania Spalin bloku nr 8 w Elektrowni Rybnik
 • Studim wykonalnosci Instalacji Odsiarczania Spalin w w Elektrowni Rybnik
 • Projekt Podstawowy Branży Technologicznej instalacji do produkcji mączki kamienia wapiennego w Elektrowni Rybnik S.A.
 • Schemat bilansowy Instalacji Odsiarczania Spalin na bloku nr 1,5,8(8RT1) w Elektrowni Rybnik
 • Instalacja mielenia kamienia wapiennego w Elektrowni Rybnik
 • Studium opłacalności i wykonania Turbiny Gazowej w Elektrowni Rybnik
 • Analiza możliwości lokalizacji oraz wstępna koncepcja układu chłodzenia bloku gazowo – parowego o mocy 370 MW w Elektrowni Rybnik
 • Analiza warunków pracy i zagrożeń korozyjnych czopuchów bloków 5,6,7,8 w Elektrowni Rybnik po uruchomieniu Instalacji Odsiarczania Spalin
 • Koncepcja lokalizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na bloku nr 1 w Elektrowni Rybnik
 • Koncepcja lokalizacji Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Siersza
 • Koncepcja programowo – przestrzenna Instalacji Odsiarczania Spalin bloku 200MW nr 1 o wydajności 810000 Nm3/h w Elektrowni Rybnik
 • Założenia konstrukcyjne i lokalizacyjne dotyczące Instalacji Odsiarczania Spalin na bloku nr 8 w Elektrowni Rybnik
 • Założenia konstrukcyjne i technologiczne dotyczące realizacji Instalacji Odsiarczania Spalin bl. nr 5 w Elektrowni Rybnik
 • Ocena bezpieczeństwa powłoki chłodni kominowej nr 1 w Elektrowni Jaworzno III z uwzględnieniem nierównomiernych osiadań i imperfekcji geometrycznych, po wykonaniu otworu do wprowadzenia kanału odsiarczonych spalin